Psaltarkartan från runt år 1265 visar världen som den uppfattades av medeltida européer.

Stockholms lärda värld

I ett projekt undersöks hur kontinentens bildning nådde det medeltida Stockholm.

Projektet ”Stockholms lärda värld” utforskar stadens intellektuella miljöer på djupet. Utgångspunkten är boksamlingar från stadens grå- och svartbrödrakloster.

Under medeltiden blomstrade lärdomen, präglad av nyfikenhet och experimentlust, inom vetenskapens alla områden. Språkvetenskap, filosofi, naturvetenskap och teologi hade ett gemensamt mål: att förstå världen och människans roll som en Guds skapelse.

Denna sammansatta syn på kunskap utvecklades och spreds på kontinenten genom kloster, katedralskolor och universitet. Men nådde denna kontinentala bildning även handelsstaden Stockholm? Och hur förmedlades den medeltida världsbilden till stadens invånare?

Vill du veta mer?

Kontakta Medeltidsmuseet:

E-post: medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad